بخش گرافیکی (پوسته و آیکون و لوگو)

مطالب در رابطه با طراحی بخش های گرافیکی تیم اسپیک 3 در این بخش قرار میگیرند.
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.